Jernbaneverket

Intech har levert en rek­ke opp­drag til Jern­bane­ver­ket innen kva­li­tet, krav­hånd­te­ring, pro­sjekt­le­del­se og tek­no­lo­gi. Over­sikt over opp­drag de sis­te 10 år er lis­tet under.

Tidsrom

Beskrivelse

2015 — 2016

Jernbaneverket-logo

Krav­hånd­te­ring i nasjo­nal utbyg­ging av ERTMS
Intech er enga­sjert i å til­rette­leg­ge for effek­tiv bruk av krav­hånd­te­ring i Jern­bane­ver­kets pro­sjekt for nasjo­nal utbyg­ging av ERTMS. I det­te pro­sjek­tet benyt­tes IBM Ratio­nal DOORS som også er levert av Intech. Se beskri­vel­se her.
2015 — 2016

 

Jernbaneverket-logo

Sam­pro­sjekt Oslo S
Kan­tech set­ter opp en pro­sjekt­or­ga­ni­sa­sjon med pro­sjekt­le­del­se, bygge­le­del­se og støtte­funk­sjo­ner som RAMS og kva­li­tet. Det er førs­te gang Jern­bane­ver­ket set­ter ut admi­ni­stra­sjon av pro­duk­sjon i sin hel­het. Pro­sjek­tet har en total­ver­di på ca. 650 mil­lio­ner 2015-kro­ner. Intech er råd­gi­ver innen­for fag­om­rå­det RAMS og kva­li­tet i pro­sjek­tet. Opp­dra­get består bl.a. i sik­re at pro­sjek­tet føl­ger RAMS-pro­ses­sen, pro­du­se­re RAMS-doku­men­ta­sjon i pro­sjek­te­ne, fasi­li­te­re RAMS- og risiko­vur­de­rin­ger, føl­ge opp fare­logg og melde/søke til Sta­tens jern­bane­til­syn. Innen kva­li­tet består opp­dra­get bl.a. i kva­li­tets­sik­ring internt i pro­sjek­tet og føl­ge opp leve­ran­dø­re­nes kva­li­tets­ar­beid. Se beskri­vel­se her.
2015

Jernbaneverket-logo

RAMS råd­gi­ver Oslo­kor­ri­do­ren
Intech har vært råd­gi­ver innen­for fag­om­rå­det RAMS i Oslo­kor­ri­do­ren II. Opp­dra­get består bl.a. i sik­re at pro­sjek­te­ne føl­ger RAMS-pro­ses­sen, pro­du­se­re RAMS-doku­men­ta­sjon i pro­sjek­te­ne, fasi­li­te­re RAMS- og risiko­vur­de­rin­ger, føl­ge opp fare­logg og mel­de og søke til Sta­tens jern­bane­til­syn.
2014

Jernbaneverket-logo

RAMS råd­gi­ver Høvik sta­sjon
Intech har vært råd­gi­ver innen­for fag­om­rå­de­ne RAMS og kva­li­tet i Hen­set­tings­pro­sjek­tet. Pro­sjek­tet inn­be­fat­tet bl.a. byg­ging av ny sta­sjon på Høvik med nytt sik­rings­an­legg. Opp­dra­get består bl.a. i sik­re at pro­sjek­te­ne føl­ger RAMS-pro­ses­sen, pro­du­se­re RAMS-doku­men­ta­sjon i pro­sjek­te­ne, fasi­li­te­re RAMS- og risiko­vur­de­rin­ger, føl­ge opp fare­logg og mel­de og søke til Sta­tens jern­bane­til­syn. Innen kva­li­tet besto opp­dra­get i kva­li­tets­sik­ring internt i pro­sjek­tet og føl­ge opp leve­ran­dø­re­nes kva­li­tets­ar­beid.
2012 — 2013

Jernbaneverket-logo

Inn­fø­ring av gene­risk krav­hånd­te­rings­sys­tem
Inn­fø­ring av gene­risk krav­hånd­te­rings­sys­tem i Jern­bane­ver­ket for økt effek­ti­vi­se­ring av spe­si­fi­ka­sjons­ar­beid internt og i sam­ar­beid med leve­ran­dø­rer. Krav­hånd­te­rings­sys­te­met skal blant annet gi bed­re over­sikt av kon­se­kven­ser ved end­ring av krav fra både Jern­bane­ver­kets og leve­ran­dø­re­nes side.
2010 — 2013

Jernbaneverket-logo

Jern­bane­ver­ket — Radio­plan­leg­ger / pro­sjekt­le­der
Opp­dra­get omfat­ter råd­giv­ning innen­for fag­om­rå­de radio­kom­mu­ni­ka­sjon. Der­iblant arbeid med Jern­bane­ver­kets tek­nis­ke regel­verk, video­over­våk­ning inkl. hoved­plan, fre­kvens­ad­mi­ni­stra­sjon og inter­fe­rens­for­styr­rel­ser i 900 MHz-bån­det inkl. hoved­plan, plan­leg­ging av kom­mer­si­ell mobil­te­le­fo­ni og Nød­nett-dek­ning langs jern­bane­spo­ret og i tun­ne­ler inkl. utred­ning, hoved­pla­ner og detalj­plan. For mer infor­ma­sjon se her.
 2011 — 2013

Jernbaneverket-logo

Jern­bane­ver­ket Utbyg­ging — Pro­sjekt­le­der
Pro­sjekt­le­der for Jern­bane­ver­ket Utbyg­ging (U) ifm. anskaf­fel­se av sig­nal­an­legg til Regio­na­le pro­sjekt Hoved­ba­nen (URH). Anskaf­fel­sen gjel­der for end­rin­ger i sig­nal­an­leg­ge­ne på Lille­strøm, Frog­ner og Eids­voll knyt­tet til inn­fa­sing av NSB’s nye tog.

Kommentar feltet er stengt.