Forsvaret

Intech har fra etab­le­rin­gen i 1987 hatt en rek­ke opp­drag for for­sva­ret og Nato.

Noen utvalg­te opp­drag fra de sis­te 10 åre­ne er opp­sum­mert under.

Tidsrom

Beskrivelse

2016 — pågå­en­de

For­svars­ma­te­ri­ell  — Råd­giv­ning Krav­hånd­te­ring

Kon­su­lent­bi­stand til utvik­ling av krav­hånd­te­ring og sys­tems engi­neer­ing i For­svars­ma­te­ri­ell.

For mer info se FMA styr­ker digi­tal krav­hånd­te­ring

2016 — pågå­en­de

For­svars­ma­te­ri­ell  — Råd­giv­ning NSIP (NATO Security Invest­ment Pro­gram­me)
2011 — 2015

Forsvaret log

FLO/Divisjon for IKT-kapa­si­te­ter og For­svars­bygg  — Råd­giv­ning NSIP (NATO Security Invest­ment Pro­gram­me)
Pro­sjek­ter til FLO/Divisjon  for IKT-kapa­si­te­ter og For­svars­bygg.
2008

Forsvaret log

Det nors­ke For­sva­ret,FST, LOS-pro­gram­met
Pro­sjekt­kon­trol­ler data­kva­li­tet Under­le­ve­ran­dør til Ste­ria.
Bistand til å etab­le­re og for­val­te et regi­me for måling av data­kva­li­tet, inklu­si­ve SAP i ny imple­men­ta­sjon. Bistå i en etab­le­ring av mas­ter­data for­valt­nings­en­het. Bistå i effek­tu­e­ring av data­vask i for­kant og etter­kant av driftset­ting av SAP.
2008

Forsvaret log

For­svars­bygg Utvik­ling — Nato­do­ku­men­ta­sjon
Utar­bei­del­se av tek­nisk og finan­si­ell pro­sjekt­do­ku­men­ta­sjon (”As built”) for NATO pro­sjek­ter.
2007 — 2008

logo

ACCS Alter­na­tiv­stu­die
Del­ta­gel­se i ”ACCS Per­for­mance and Assess­ment Eva­lua­tion Team” ved­rø­ren­de gjen­nom­fø­ring av alter­na­tiv­stu­die for NATOs Air Com­mand and Con­trol Sys­tem – ACCS LOC1.
2006 — 2009

Forsvaret log

Det Nors­ke For­sva­ret — FLO/IKT

FIS­Ba­sis – opp­føl­ging og drift
Løpen­de bistand til opp­føl­ging og drift av For­sva­rets egen orga­ni­sa­sjon, her­under sys­tem­drift, opp­læ­ring, leve­ran­dør­opp­føl­ging og sik­ker­hets­in­spek­sjon

 

2006 ‑2011

Forsvaret log

For­svars­bygg Utvik­ling — NATO-revi­sjon og dele­tion samt NSIP
Tje­neste­yting ved revi­sjon av NATO pro­sjek­ter, bistand ved avhen­ding av utstyr og instal­la­sjo­ner samt NATO Security Invest­ment Pro­gram­me.
2005 — 2008

Forsvaret log

Det Nors­ke For­sva­ret, 

FST/LOS-pro­gram­metEDBRM
Drift og for­valt­ning av appli­ka­sjo­nen EDBRM. 

 

2004 —  2008

Forsvaret log

Det Nors­ke For­sva­ret, FLO/I

End­ring IKT Infra­struk­tur
Opp­føl­ging, res­surs­sty­ring og over­ord­net sty­ring av end­rin­ger i For­sva­rets IKT infra­struk­tur. 

 

2004 — 2006

Forsvaret log

Det Nors­ke For­sva­ret,FLO/I

NORDIS‑S
Koor­di­ne­ring av alle opp­ga­ver ved­rø­ren­de stan­dar­di­se­ring av mel­dings­tje­nes­ter. 

 

2004 — 2008

Forsvaret log

Det Nors­ke For­sva­ret, 

FST/LOS-pro­gram­met — Utvik­ling av AMSYS
Data­mo­del­le­ring, design og utar­bei­del­se av løs­nin­ger etter spe­si­fi­ka­sjon.  Pro­gram­me­ring i Oracle forms, Oracle Reports, Oracle Dis­cover og PL/SQL. 

 

2004 — 2006

Forsvaret log

For­svars­bygg Utvik­ling 

As built Doku­men­ta­sjon
Utar­bei­del­se av fer­dig­stil­lings­do­ku­men­ta­sjon.

 

1991 — 2006

Forsvaret log

Det Nors­ke For­sva­ret, FLO/I — Pro­sjekt­ad­mi­ni­stra­sjon, diver­se pro­sjek­ter
Pro­sjekt- og kon­trakt­ad­mi­ni­stra­sjon i for­bindelse med anskaf­fel­se av IT sys­te­mer, tele- og data­kommunika­sjonsutstyr for Forsvaret.Prosjektkoordinering og mate­ri­ell­inn­kjøp ved bruk av verk­tøy for pro­sjekt mana­ge­ment sys­tem (ProCure).Ledelse og koor­di­ne­ring av et pro­sjekt for opp­gra­de­ring av ser­ver­par­ken ved NATOs hoved­kvar­ter i Stavanger.Prosjektledelse og koor­di­ne­ring ved­rø­ren­de utbyg­ging av NATOs gra­der­te LAN for ope­ra­ti­ve og admi­ni­stra­ti­ve sys­te­mer ved hoved­kvar­te­ret i Stavanger.Koordinering av arbei­det med å etab­ler en NORCCIS II node (Nor­we­gi­an Com­mand, Con­trol and Infor­ma­tion Sys­tem) ved NATOs hoved­kvar­ter i Nederland.Koordinering av arbei­det med tverr­for­bin­del­ser mel­lom NATOs alli­anse­om­fat­ten­de data-WAN og nasjo­na­le mili­tæ­re komunikasjonssystemer.Deltagelse i koor­di­ne­rings­ar­beid for å utvik­le meka­nis­mer for sam­vir­ke mel­lom tak­tis­ke mel­dings­sys­te­mer (hær, sjø, luft) og Mel­dings­tje­nes­ten i For­sva­ret.
2005 — 2006

Forsvaret log

Det Nors­ke For­sva­ret,FLO/IKT — Omstil­ling i For­sva­ret
Rea­li­se­rings­støt­te til omstil­ling i For­sva­ret, FIS­Ba­sis-løs­nin­gen, Pro­gram GOLF, For­sva­rets drifts­sen­ter og pro­sjekt DVU III – drifts­løs­ning for FIF.
2005

Forsvaret log

Det Nors­ke For­sva­ret,FLO/I — Vari­ant­be­grens­ning og modu­la­ri­se­ring
Gjen­nom­fø­ring av stu­die om ”Vari­ant­be­grens­ning og modu­la­ri­se­ring”.
2005

Forsvaret log

Det Nors­ke For­sva­ret, FLO/I — Arbeids­pro­sess NATO-pro­sjek­ter
Utar­bei­del­se av pro­sjekt­do­ku­men­ta­sjon samt vur­de­ring av spekt­rum utnyt­tel­se og regu­la­to­ris­ke for­hold i uli­ke nasjo­ner.
2004 —  2005

Forsvaret log

Det Nors­ke For­sva­ret, FST/Program GolfGOLF pro­sjek­tet, TPDok 2
Pro­sjekt­ana­ly­se, pro­sjekt­re­vi­sjon og plan­do­ku­men­ta­sjon.
2004 — 2005

Forsvaret log

Det Nors­ke For­sva­ret,FLO/IKTCRIADS – Coas­tal Radar Inte­gra­tion into Air Defen­ce Sys­tem
Ledel­se av arbei­det med slutt­fø­rin­gen av pro­sjekt CRIADS.
2004 — 2005

Forsvaret log

Det Nors­ke For­sva­ret,FLO/IKT — Pro­sjekt­le­del­se
Mer­kan­til støt­te, utar­bei­del­se av bestil­lin­ger, kon­trak­ter og kon­trakts­un­der­lag.
1999 — 2005

Forsvaret log

Det Nors­ke For­sva­ret,FLO/IKTNATO pro­sjek­ter
Pro­sjekt­plan­leg­ging, bud­sjet­te­ring og pro­sjekt­le­del­se samt etab­le­ring og anskaf­fel­se av IP nett­verk.

Kommentar feltet er stengt.