Intech har fra etab­le­rin­gen i 1987 vært involvert i en rek­ke pro­sjek­ter for stør­re offent­li­ge og pri­va­te orga­ni­sa­sjo­ner. De fles­te av opp­dra­ge­ne er rela­tert til pro­sjek­ter eller anskaf­fel­ser der våre rol­ler er innen pro­sjekt­le­del­se, fag­lig utvik­lings­ar­beid, tek­nis­ke utred­nin­ger, samt test­le­del­se.

Vi har hatt spe­si­ell fokus på krav­spe­si­fi­ka­sjo­ner innen sys­tems engi­neer­ing, pro­sjekt og end­rings­le­del­se, samt anbuds­pro­ses­ser.

Vi har lis­tet opp noen av de sis­te leve­ran­se­ne våre her. For mer infor­ma­sjon, kon­takt oss på info@intech.no

For­sva­ret
Intech har fra etab­le­rin­gen i 1987 hatt en rek­ke opp­drag for for­sva­ret og Nato. De senes­te opp­dra­ge­ne har vært knyt­tet til Nato Security Invest­ment pro­gram og inn­fø­ring av Sys­tems Engi­neer­ing og krav­hånd­te­ring i FMA Land.
Mer infor­ma­sjon om opp­drag i For­sva­ret.
Bane NOR
Intech har utført en rek­ke opp­ga­ver for Bane NOR og Jern­bane­ver­ket. De sis­te leve­ran­se­ne har vært knyt­tet til nasjo­nal utbyg­ging av ERTMS.
Les med om pro­sjek­ter for Bane NOR og tid­li­ge­re Jern­bane­ver­ket.
Equi­nor
Intech har utført en rek­ke opp­drag for Equi­nor. Equi­nors inn­fø­ring av Pola­rion som krav­hånd­te­rings­verk­tøy gir spen­nen­de per­spek­ti­ver for den­ne bran­sjen.
Mer infor­ma­sjon om opp­drag i Equi­nor
Ind­ra Navia
Ind­ra Navia har valgt IBM Ratio­nal DOORS fra Intech for krav­hånd­te­ring. Intech har også levert støt­te til imple­men­te­ring og inte­gra­sjon av løs­nin­gen mot and­re løs­nin­ger kun­den benyt­ter
Direk­to­ra­tet for nød­kom­mi­ni­ka­sjon
2012–2015 Pro­sjekt­le­del­se for TETRA Enhan­ced Data Ser­vice. 2008–2012 Assi­stan­se ved inn­fø­ring av nytt nød­nett hos bru­ker­eta­te­ne